ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು


ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯತಿ

2. ಎಫ್.ಎ.ಆರ್. ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಳಕೆ (ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಜಿ.ಒ

3. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು – 2

4. 99 ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಯಿಂದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

5. 99 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಯಿಂದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

6. ಭೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ

7. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ / ಸುತ್ತೋಲೆ – 17

8. ಅಮೆನಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

9. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು