ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು


ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1. SCST ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

1.1 SC ST ಗೆ 50% GO
1.2 SC ST ಗಾಗಿ 75% GO
1.3 75% SCST ಆದೇಶ
1.4 SCST ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ
2. ಎಫ್.ಎ.ಆರ್. ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಳಕೆ (ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಜಿ.ಒ

3. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು – 2

4. 10 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ KIADB ಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ
5. ಭೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ

6. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ / ಸುತ್ತೋಲೆ – 17

7. ಅಮೆನಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

8. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು