ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇ-ಮೇಲ್
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ 080-22267900
Fax:080-22267901
ceoem@kiadb.in
2. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 080-22267891 9448118577
9449076737
cdoce@kiadb.in
3. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್.ಆರ್.ಮನಮಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 080-22267902
Fax:080-22267903
9945695532 gm@kiadb.in
4. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 080-22267892 9845040168 spldc@kiadb.in
5. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ, KAS ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಬಿ.ಎಂ.ಐ.ಸಿ.ಪಿ)(I/C) 080-22211496
22371497
22211495
9845040168 spldcbmicp@kiadb.in
6. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮೊಸಲಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು 080-22267893 9449048730 cof@kiadb.in
7. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 080-22265383 9448363634 secretary1@kiadb.in
8. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 080-22267895 9845594469 secretary2@kiadb.in
9. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 080-22267894
22265383
9448248601 secretary3@kiadb.in
10. ಶ್ರೀಮತಿ .ಪೂರ್ಣಿಮ .ಪಿ .ವಿ ,(ಕೆ. ಎ. ಎಸ್ ) ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (I/C) 080-22267899 9900525708 ac@kiadb.in
11. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ) 080-22267895 9845594469 jdtp@kiadb.in