ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ (ಆರ್ ಟಿ ಐ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ –ಇಂಗ್ಲೀಷ್
2. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ- ಕನ್ನಡ
3. ಅನುಬಂಧ-1
4. ಅನುಬಂಧ-2

4.1.ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
4.2.ಹಂಚಿಕೆ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
4.3.ಸಿಡಿಓ ಟಿಎ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
4.4. ಸಿಡೋ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
4.5.ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
5. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
6. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1) (ಬಿ)
7. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಯ ಭೂಸ್ವಾಧಈನತೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
8. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ
9. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಎಂಪನೇಲ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಪಟ್ಟಿ/td>

10. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ