ಗ್ಯಾಲರಿ

04.03.2018 ರಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು

10.02.2018 ರಂದು ತುಮಕುರು ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

Asian Paints

 

Tech Mahindra

 

 

Shell

 

Asian Paints

 

Tech Mahindra

 

TCS

 

Shell

 

Asian Paints

 

Tech Mahindra

 

 

Shell

 

Asian Paints

 

Tech Mahindra