ಗ್ಯಾಲರಿ

04.03.2018 ರಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು

10.02.2018 ರಂದು ತುಮಕುರು ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.