ತುಮಕುರು ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.