ದಿನಾಂಕಃ 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


Sl.No Names View
1. Covering Letter
2. Technical Staff
3. Non Technical Staff
4. Hyderabad-Karnataka Region