ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇ-ಮೇಲ್
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ, ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ 080-22267900
Fax:080-22267901
ceoem@kiadb.in
2. ಡಾ|| ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆರ್, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 080-22267892 9743351379 spldc@kiadb.in
3. ಡಾ || ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆರ್, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಬಿ.ಎಂ.ಐ.ಸಿ.ಪಿ)(IC) 080-22211496
22371497
22211495
9743351379 spldcbmicp@kiadb.in
4. ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 1 9845029319 cdoce1@kiadb.in
5. ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 2 080-22267891 9449076737 cdoce2@kiadb.in
6. ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆಎಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 080-22267899 9900525708 ac@kiadb.in
acadmin@kiadb.in
7. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ರಾಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಬೆಂಗಳೂರು
080-22117372/22117686 9845029319 acdobng1@kiadb.in
8. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಬೆಂಗಳೂರು
080-22267895 9845594469 acdobng2@kiadb.in
9. ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಇಫ್ಥೆಕರ್ ಅಹಮದ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಮೈಸೂರು
0821-2582450/ 4258831/2581802
Fax:080-22267903
9901604074 acdomys@kiadb.in
10. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮೊಸಲಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು 080-22267893 9449048730 cof@kiadb.in
11. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 080-22265383 9448363634 secretary1@kiadb.in
12. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 080-22267895 9845594469 secretary2@kiadb.in
13. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 080-22267894
22265383
9448248601 secretary3@kiadb.in
14. ಶ್ರೀ. ಸನ್ನಪಯ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ) 080-22267895 9448116661 jdtp@kiadb.in