ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ


ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ, ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ ಸಿಇಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2. ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 1 ಸಿಡಿಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-1
3. ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 2 ಸಿಡಿಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-2
4. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ರಾಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸಿಡಿಒಬಿಎನ್ಜಿ-1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸಿಡಿಒಬಿಎನ್ಜಿ-2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಇಫ್ಥೆಕರ್ ಅಹಮದ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಮೈಸೂರು ಎಸಿಡಿಎಂವೈಎಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಡಾ || ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆರ್, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್ ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆಎಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಎ ಸಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
11. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
12. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊಸಲಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
13. ಶ್ರೀ. ಸನ್ನಪಯ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
14. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಲ್.ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐಟಿ(IC) ಜೆಡಿ ಐಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ