ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ ಸಿಇಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2. ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 1 ಸಿಇ-1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
3. ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 2 ಸಿಇ-2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
4. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ರಾಮ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಇ-1 ಬಿಎನ್‌ಜಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಇ-2 ಬಿಎನ್‌ಜಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಇಫ್ಥೆಕರ್ ಅಹಮದ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-3, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಇ-3 ಬಿಎನ್‌ಜಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (I/C) ಎಸ್‌ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎನ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ (I/C) ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
11. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
12. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊಸಲಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
13. ಶ್ರೀ. ಸನ್ನಪಯ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
14. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐಟಿ(IC) ಜೆಡಿ ಐಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ