ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ, ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯರು
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1 ಸಿಇ-1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
3. ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವ್ ವಿ ಮರಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 2 ಸಿಇ-2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
4. ಶ್ರೀ. ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್‌ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಅಪೂರ್ವ ಬಿದರಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಚ್. ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಶ್ರೀ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾಣಿ .ಎನ್ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ