ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ, ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ ಸಿಇಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2. ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 1 ಸಿಇ-1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
3. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ರಾಮ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಇ-1 ಬಿಎನ್‌ಜಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
4. ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಇಫ್ಥೆಕರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್-2, ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1 (I/C) – ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಇ-3 ಬಿಎನ್‌ಜಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಡಾ.ಅನುರಾಧಾ ಕೆ.ಎನ್, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್‌ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿಎಂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎನ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ (I/C) ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಚ್. ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10. ಶ್ರೀ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
11. ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾಣಿ .ಎನ್ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
12. ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ