ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-2 ಬಿಎಮ್ಐಸಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ