ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ (ಆರ್ ಟಿ ಐ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಎ

1.1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.2. ಹಂಚಿಕೆ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.3. ಸಿಡಿಓ ಟಿಎ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.4. ಸಿಡಿಓ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
        1.4.1 ಸಿಡಿಓ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
        1.4.2 ಸಿಡಿಓ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.5. ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
2. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ

2.1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ
2.2.ಅನುಬಂಧ-1
3. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು – ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 26(3)ಬಿ
4. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 5(1) ಮತ್ತು 5(2)
5. ಎಂಪನೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
6. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳು

7.1. ಎಸ್ಎಲ್ಎಒ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ
7.2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2017 ಡಿಸಂಬರ್ ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡದ ಜಮೀನು 28 (4) ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳು
7.3. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ವಿವರಗಳು
7.4. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ -2005 -ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತದೆ
7.5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಯ ಭೂಸ್ವಾಧಈನತೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ(ವಲಯ ಕಚೇರಿ)
7.6. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ