ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ (ಆರ್ ಟಿ ಐ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಎ

1.1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.2. ಹಂಚಿಕೆ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.3. ಸಿಡಿಓ ಟಿಎ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.4. ಸಿಡಿಓ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
        1.4.1 ಸಿಡಿಓ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
        1.4.2 ಸಿಡಿಓ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
        1.4.3 CDO-JDTP-ಫೈಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
1.5. ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
2. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ

2.1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ
2.2.ಅನುಬಂಧ-1
3. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು – ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 26(3)ಬಿ
4. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 5(1) ಮತ್ತು 5(2)
5. ಎಂಪನೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
6. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳು

6.1. ಎಸ್ಎಲ್ಎಒ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ
6.2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2017 ಡಿಸಂಬರ್ ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡದ ಜಮೀನು 28 (4) ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳು
6.3. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ವಿವರಗಳು
6.4. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ -2005 -ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತದೆ
6.5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಯ ಭೂಸ್ವಾಧಈನತೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ(ವಲಯ ಕಚೇರಿ)
6.6. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ