ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ


ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ, ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ ಸಿಇಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(IC) ಸಿಡಿಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
3. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊಸಲಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಿಎಮ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
4. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್ ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊಸಲಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಿ.ವಿ, ಕೆಎಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್(IC) ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
11. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಮುನಾ.ಡಿ.ಡಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐಟಿ(IC) ಜೆಡಿ ಐಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ