ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಡಾ|| ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯ ಸಿಇಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಡಿಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
3. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್.ಆರ್.ಮನಮಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಿಎಮ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
4. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್ ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ಮುದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮೊಸಲ್ಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
11. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಯಾದವ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಐ.ಟಿ.) ಐಟಿ ಸೆಲ್ ಹೆಡ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
12. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಮುನಾ.ಡಿ.ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ(ಐ.ಟಿ.) ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
13. ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾಮಯ್ಯ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಒ.ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
14. ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಷಫೀಖರ್ ರೆಹಮನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ-1 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ-1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
15. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ-2 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ-2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
16. ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
17. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
18. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
19. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಿ.ವಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ-2 ಎಸ್ಎಲ್ಎಒ-2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
20. ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ನೆಗಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ- ಸ್ವಾಧೀನ ಎಲ್ ಎ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
21. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ವಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೆಯುಎಮ್ ಡಿಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
22. ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತ.ಜಿ ಜಿಐಸ್ ಇಂಜನಿಯರ್ ಜಿಐಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ